Retourneren

Bedenktijd
Bij de aankoop van producten heeft u het recht om gedurende 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door de u aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Communicatie
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, aan ons kenbaar te maken. Het kenbaar maken dient u te doen middels het formulier dat als bijlage is bijgevoegd bij onze algemene voorwaarden: modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien u 14 dagen na de ontvangst van de producten niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het product niet aan ons heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Terugbetaling
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ons retouradres is: Noordlierweg 19, 2678NA De Lier. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 


Winkelwagen
Scroll naar boven